Ważne telefony

91 453 60 13 Pogotowie Lokatorskie
604 113 701 Ochrona Osiedla
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
9656 Dyżurny Techniczny Miasta
993 Pogotowie Ciepłownicze
112 Numer alarmowy
992 Pogotowie Gazowe
994 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
991 Pogotowie Energetyczne
986 Straż Miejska

Informacje Zarządu

 

Rosnące od kilku lat koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody skłoniły Zarząd i Radę Nadzorczą do wprowadzenia działań modernizacyjnych w celu ograniczenia strat na przesyle i cyrkulacji co i ccw

W tym celu Zarząd przygotowuje projekt oraz planuje na początku 2016 dokonać podziału węzła grupowego znajdującego się w budynku Niemcewicza 16h na trzy niezależne węzły Spółdzielcze zasilające oddzielnie budynki Niemcewicza 16-16B ,Niemcewicza 16c-16e,Niemcewicza 16f-h.

W wyniku podjętych działań zostaną ograniczone koszty ciepła poprzez

  • zmniejszenie mocy zamówione
  • zmniejszenie strat na przesyle i cyrkulacji.

Przewidujemy, że sumaryczny efekt finansowy uzyskany na co i cw w cenach 2015 roku powinien wynosić ok. 40000 zł rocznie po zakończeniu wszystkich prac na obiektach.

Zarząd

Dokumenty na Walne Zgromadzenie

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014r
2. Protokół z W.Z. członków spółdzielni mieszkaniowej Agrodom 2014r
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014r
4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r
5. Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za 2014r
6. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r
7. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
8. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu S.M. „Agrodom” Panu Bernardowi Cieloszykowi.
9. Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu S.M. „Agrodom” Panu Lucjanowi Garbacz
10. Uchwała ws.określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką S.M. „Agrodom” może zaciągnąć w 2014 roku.
11. Uchwała ws.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014r
12. Uchwała ws.przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności S.M. „Agrodom” w Szczecinie za 2014r
13. Uchwała ws.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S.M. „Agrodom” za rok 2014 r.   

 

Pomiędzy Netto a częścią naszego osiedla znajdują się garaże blaszane, działka na której zlokalizowane są blaszaki w planie miasta była przeznaczona na budowę parkingu wielokondygnacyjnego. O w/w działkę ubiegał się inny inwestor. Zarząd Spółdzielni w związku z brakiem miejsc parkingowych na naszym osiedlu podjął próbę pozyskania terenu na rzecz mieszkańców naszego osiedla.