Rada Nadzorcza nie funkcjonuje do odwołania w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego Wydział I Cywilnego Sygn IC3029/23 wstrzymującą wykonanie uchwały WZ nr 15/2023 z dnia 28.06.2023 rok.

 

 

NAZWISKO IMIĘ PEŁNIONA FUNKCJA
Mariusz Krzych Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Woźniak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Katarzyna Lach Sekretarz Rady Nadzorczej
Jadwiga Marciniak Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Sołtysiak Członek Rady Nadzorczej

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej,
2) zatwierdzanie planów organizacyjnych i finansowych inwestycji podejmowanych przez Spółdzielnię,
3) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb których przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokalu związane są z tą nieruchomością
6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy takich czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
8) wybór i odwołanie oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
9) uchwalanie regulaminu Zarządu,
10) ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym, o których mowa w § 19 i § 20 Statutu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
12) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
13) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
14) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz przedstawienie wyników z lustracji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu,
15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
16) podejmowanie uchwał w związku ze zleceniem badania sprawozdania finansowego pod względem rzetelności i prawidłowości oraz wyboru biegłego rewidenta,
17) uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni, 18) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, miejsca postojowe w lokalach garażowych wielostanowiskowych i domy jednorodzinne, regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
19) uchwalanie regulaminu w sprawie warunków organizacyjno finansowych zadań inwestycyjnych realizowanych w celu sprzedaży mieszkań,
20) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
21) uchwalanie regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
22) uchwalanie regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali oraz ustalania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
23) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
24) uchwalanie regulaminu organizowania wszelkich przetargów przeprowadzanych przez Spółdzielnię,
25) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe,
26) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego,
27) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanowienia praw do lokali i zamiany mieszkań, 28) uchwalanie regulaminu w sprawie warunków organizacyjno finansowych inwestycji realizowanych w celu sprzedaży mieszkań,
29) uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
30) określanie lokali do wynajmu i określanie kryteriów wyboru najemców,
31) podejmowanie uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej.